актуальность прежде всего

 

 

Times of Ukraine

 

 

actuality first

 

 

 

 

 

 

 

The Open

Social Tribune

 

 

Times of Ukraine - TimesOfU.com

 

 

Открытая

Общественная

Трибуна

Главная - Home

 

 

 

 

 

 

Advertise with us | About us | Contact us

 

 

 

 

 

Реклама у нас | О нас | Пишите нам

 

 

 

 

 

Мистецтво - Art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний арт-проєкт «Непорушна стіна. Сонце у серці» у контекстах нескінченності життя

Істино високе мистецтво впізнається за його характерною ознакою - віддавати божественну творчу енергію тому, хто безпосередньо контактує з таким твором мистецтва - чи то музика, живопис, або ж поезія.

Саме такі твори ми називаємо класичними. Безмежною енергією життя пульсує музика Баха, Моцарта, ведуть із нами життєдайні діалоги деякі титани Відродження, космічної наснаги творці авангарду буквально ілюструють універсальність відносин людини і Всесвіту.

 З особливою силою свого голосу "звучать" мистецькі твори у важкі, трагічні періоди історії людства, маю на увазі трагедію як перехід через очищення людини, до більш високих щаблів духовної культури сприйняття і усвідомлення.

Так до експозиції виставки «Непорушна Стіна. Сонце у серці» входять роботи саме тих авторів, роботи яких спроможні надати той творчий потік енергії, який спроможний підтримати, надихнути тих, кого опалила війна в Україні.

Через метафоричність оповіді про історичні події, художники та скульптори виставки, висвітлюють неперервну космогонічного значення, лінію духовного родоводу від Оранти святої Софії Київської до наших з вами сучасників, кому випала на долю доба страшної руйнівної війни. Але водночас, кому дарована була честь відстоювати  правоту Сил Світла.

До програми виставки входить сегмент художнього відтворення образу Сонця, сакрального символу сил життя, світла, відродження. Солярну символіку відтворюють у своїх роботах дорослі знані автори і діти, що надали свої малюнки до експозиції - майстер-клас «Відкритий урок сприйняття».

Невід'ємною частиною проекту є відео-презентація з адресною музичною композицією Сергія Кравченко. Блок синтезу живопису, скульптури, музики та відео-мистецтва створює потужний імпульс з багаторівневими смислами. Поєднання в експозиції творчості різних поколінь - від дитини до дорослого сформованого автора, дає несподіваний потужний ефект впливу на емоційне поле глядача, на його інтелектуальні переосмислення.

Наталія Бондаренко, мистецтвознавець

Наталія Миколаївна Бондаренко - директор художніх програм Українського гуманітарного фонду, член Національної спілки художників України, мистецтвознавець, драматург, режисер та сценарист документального кіно, куратор міжнародних художніх проектів та виставок у руслі музичної іконографії, таких як "Sintesis de Cuba" (у співпраці з посольством Куби в Україні), "Мистецтво Нігерії", "Чехія в українському живописі" (у співпраці з посольством Чехії в Україні), "День Планети" (у співпраці з Корпусом Світу США), "Джазові стандарти у живописі» (у співпраці з посольством США в Україні) та інші. Автор численних мистецтвознавчих публікацій у професійних художніх виданнях та популярних журналах Дипломант Корпусу Світу США 1999, VIII Київського Міжнародного фестивалю документальних фільмів «Кінолітопис 2009».

Освіта: НАКККіМ, Кафедра мистецтвознавства та експертної діяльності, спеціальність «Образотворче та декоративне мистецтво»; Аспірантура НАКККіМ, спеціальність «Теорія та історія культури»; Тема дисертаційного дослідження - "Мелопластичні репрезентації у сучасному образотворчому мистецтві».

Вибрані проекти

«Sintesis de Cuba» (посольство Республіки Куба)

«Дні голландського кіно» (Дім Кіно, посольство Нідерландів в Україні)

«Cuba, La Paloma de la Libertad» (посольство Республіки Куба в Україні)

«Дні кубинської культури в Україні» (посольство Республіки Куба в Україні)

«Мистецтво Нігерії» (Галерея журналу «Україна»)

«Чехія в українському живописі» (посольство Чеської Республіки в Україні)

«День Планети» («Корпус Миру», посольство США в Україні)

«Джаз стандарти у живописі» (посольство США в Україні)

«Туркменський килим» (посольство Туркменістану в Україні)

International art project "Unbreakable wall. The sun in the heart" in the context of the infinity of life

Truly high art can be recognized by its characteristic feature - to give divine creative energy to the one who is in direct contact with such a work of art - be it music, painting, or poetry.

We call such works classic. The music of Bach and Mozart pulsates with the boundless energy of life, some titans of the Renaissance conduct life-giving dialogues with us, the creators of the avant-garde space show literally illustrate the universality of the relationship between man and the universe.

With the special power of their voice, works of art "sound" in difficult, tragic periods of human history, I mean tragedy as a transition through the purification of a person, to higher levels of the spiritual culture of perception and awareness.

So to the exposition of the exhibition "Unbreakable Wall. The Sun in the Heart" includes the works of those authors whose works are able to provide that creative flow of energy that is able to support and inspire those who were burned by the war in Ukraine.

Due to the metaphorical nature of the story about historical events, the artists and sculptors of the exhibition illuminate a continuous line of cosmogonic significance, a line of spiritual genealogy from Oranta Saint, Sophia of Kyiv to our contemporaries, who fell to the fate of the terrible destructive war. But at the same time, who was given the honor of defending the rightness of the Forces of Light.

The exhibition program includes a segment of artistic reproduction of the image of the Sun, a sacred symbol of the forces of life, light, and rebirth. Solar symbolism is reproduced in their works by well-known adult authors and children who submitted their drawings to the exhibition - master class "Open Perception Lesson".

An integral part of the project is a video presentation with an address music composition by Serhiy Kravchenko. The unit of synthesis of painting, sculpture, music and video art creates a powerful impulse with multi-level meanings. The combination of creativity of different generations in the exhibition - from a child to an adult author, gives an unexpected powerful effect of influencing the emotional field of the viewer, on his intellectual reinterpretations.

Natalia Bondarenko, art critic

. . . .

Nataliya Mykolaivna Bondarenko is a director of art programs of the Ukrainian Humanitarian Fund, member of the National Union of Artists of Ukraine, art critic, playwright, director and screenwriter of documentary films, curator of international art projects and exhibitions in the musical iconography, such as "Sinthesis de Cuba" (in collaboration with the embassy of Cuba in Ukraine), "Nigerian Art", "Czech Republic in Ukrainian Painting" (in cooperation with the embassy of the Czech Republic in Ukraine), "Planet Day" (in cooperation with the Peace Corps, USA), "Jazz Standards in Painting" (in cooperation with the embassy USA in Ukraine) and others. Author of numerous art publications in professional art editions and popular magazines. Diplomate of the USA Peace Corps in 1999, VIII Kyiv International Festival of Documentary Films "Kinolitopys 2009".

Education: NAKKKiM, Department of Art History and Expert Activity, specialty "Fine and Decorative Art"; Post-graduate course of NAKKKiM, specialty "Theory and History of Culture"; The topic of the dissertation research is "Meloplastic representations in modern fine art".

Selected projects

"Sintesis de Cuba" (Embassy of the Republic of Cuba)

"Dutch Cinema Days" (Cinema House, Embassy of the Netherlands in Ukraine)

"Cuba, La Paloma de la Libertad" (Embassy of the Republic of Cuba in Ukraine)

"Days of Cuban culture in Ukraine" (Embassy of the Republic of Cuba in Ukraine)

"Art of Nigeria" (Gallery of "Ukraine" magazine)

"Czech Republic in Ukrainian painting" (Embassy of the Czech Republic in Ukraine)

"Planet Day" (Peace Corps, U.S. Embassy in Ukraine)

"Jazz Standards in Painting" (U.S. Embassy in Ukraine)

"Turkmenian Carpet" (Embassy of Turkmenistan in Ukraine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

печать страницы | верх страницы | предыдущая страница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertise with us | About us | Contact us

© Times of Ukraine®. All rights reserved

 

 

 

 

Реклама у нас | О нас | Пишите нам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent information project

The Times of Ukraine

Независимый информационный проект

The Times of Ukraine - "Таймс оф Юкрэйн"

- "Таймс оф Юкрейн" - "Часи України"

- "Времена Украины"

 

 

Times of Ukraine

 

 

When using materials of Times of Ukraine/Times of U in full or in part, the reference or the hyperlink to the Times of Ukraine/Times of U is obligatory. Not for commercial use. При полном или частичном использовании материалов Times of Ukraine ссылка/активная ссылка на проект обязательна