актуальність насамперед

 

 

Times of Ukraine

 

 

actuality first

 

 

 

 

 

 

 

The Open

Social Tribune

 

 

Times of Ukraine - TimesOfU.com

 

 

Відкрита

Громадська

Трибуна

Головна - Home

 

 

 

 

 

 

Advertise with us | About us | Contact us

 

 

 

 

 

Реклама у нас | Про нас | Пишіть нам

 

 

 

 

 

Art of U® - Мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиції українського гуманізму: Благодійна виставка "Кіт і Пес"

В рамках міжнародного арт-проекту "Сонце в серці" стартувала нова програма - благодійна виставка живопису, графіки та скульптури "Кіт і Пес"; місце проведення - київський Музей-майстерня династії Зноби-Голіємбієвських.

Виставка стала можливою завдяки партнерам проекту: Музей волонтерского руху, Музей миру, видавець Віктор Бихун, типографія "УРБ".

Інформаційний генератор міжнародного арт-проекту "Сонце в серці" та програми "Кіт і Пес" - мистецька онлайн-платформа ART OF U.

Куратори програм арт-проекту "Сонце в серці" незмінні - мистецтвознавець Наталія Бондаренко та культуролог Рафаель Літвін.

Куратор з мистецьких програм: актор театру і кіно Юрій Яковлєв-Суханов.

Консультанти з міжнародних зв'язків та комунікаціям: Марина Білослудцева та Роман Степенко.

За мету програми "Кіт і Пес" її організатори прийняли і втілюють у життя підтримку безхатніх тварин та притулків, що ними опікуються.

Склад творчої групи проекту дещо розширився, і тепер його постійні автори це:

Галина Баранникова-Кириленко, Марина Яценко, Юрій Яковлєв-Суханов, Микола Зноба, Ірина Климова, Вероніка Дірова, Павло Шарко, Олена Ісаченко, Данило Ноздря, Олександр Зноба, Констянтин Ляшев, Людмила Туркевич, Сергій Кравченко, Станіслав Мороз.

Автори-учасники створили колекцію живопису та графіки, де головними персонажами є наші чотирилапі друзі. Мета проекту: продаж творів мистецтва, кошти від чого мають бути адресно передані безхатнім тваринам та притулкам для них.

У проекті беруть участь визнані професійним загалом і публікою художники Марина Яценко, Галина Баранникова-Кириленко, Ірина Климова, Костянтин Ляшев.

Автори внесли свій індивідуальний мистецький внесок в історію європейського мистецтва. Про що свідчать численні виставки у кращих музеях України, аукціони, міжнародні проекти та презентаційні проекти на світовому мистецькому просторі.

Павло Шарко та Олена Ісаченко являють своїм прикладом поєднання базових професій, таких як військова інженерія та біологія із надбанням живописного досвіду, який з часом став життєвою необхідністю. Згодом, виставкова діяльність, пленери, участь у міжнародному арт-проекті "Повертайся живим" та "Сонце в серці" презентують творчість авторів як унікальний соціально-мистецький досвід.

Юрій Яковлєв-Суханов та Ольга Когут несуть своє мистецтво живопису як актори, яки переживають і втілюють у життя лінію синтезу мистецтв.

Данило Ноздря - юний художник-концептуаліст, не вперше бере участь у колективному проекті "Сонце в серці". Його картини органічно увійшли до загальної експозиції і своєю пластичною ідеєю посилюють ідейно-емоційне поле проекту.

Роботи, що представлені на виставці, можуть бути доставлені у будь-яку локацію, де мешкає покупець. Цінова політика вибудована з великою знижкою для скорішої реалізації проекту.

Експозиція періодично доповнюється.

Постійним партнером проекту "Сонце в серці" є видавець Віктор Бихун. Левова доля від продажу його книг в рамках проекту має йти на закупівлю кормів для безхатніх тварин.

Музей-майстерня династії Зноби-Голіембієвських розташована на Печерську, на тихій вулиці Ігоря Брановицького, 2В, Київ. Тут зібрано роботи трьох поколінь видатних митців, які творили у жанрі скульптури та живопису.

Організатори виставки дякують всіх партнерів і друзів за участь у доброї справі - відстоювання людськіх цінностей - любові та співчуття до ближнього.

Як результат благодійної виставки "Кіт і Пес" - притулку для безхатніх чотирилапих друзів, що знаходиться у будинку сім'ї наших улюблених акторів театру - династії Задніпровських, надана допомога кормами.

© Times of Ukraine

. . . .

Traditions of Ukrainian humanism: Charity exhibition "Cat and Dog"

As part of the international art project "Sun in Heart", a new programme was launched - a charity exhibition of painting, graphics and sculpture "Cat and Dog"; venue - Kyivan Museum-Workshop of the Znoba-Goliembievsky dynasty.

The exhibition was made possible thanks to the partners of the project: Museum of Volunteer Movement, Museum of Peace, publisher Viktor Byhun, the printing house "URB".

The information generator of the international art project "Sun in Heart" and the programme "Cat and Dog" is the online art platform ART OF U.

The curators of the programmes of "Sun in Heart" art project are unchanged - art critic Nataliya Bondarenko and cultural expert Rafael Litvin.

Curator of art programmes: theatre and film actor Yuriy Yakovlev-Sukhanov.

International relations and communications consultants: Maryna Bilosludtseva and Roman Stepenko.

For the purpose of the "Cat and Dog" programme, its organisers adopted and implemented the support of homeless animals and shelters that care for them.

The composition of the creative team of the project has somewhat expanded, and now its permanent authors are:

Halyna Barannikova-Kyrilenko, Marina Yatsenko, Yuriy Yakovlev-Sukhanov, Mykola Znoba, Iryna Klymova, Veronika Dirova, Pavlo Sharko, Olena Isachenko, Danylo Nozdria, Oleksandr Znoba, Kostyantyn Lyashev, Lyudmila Turkevich, Serhii Kravchenko, Stanislav Moroz.

Participating authors have created a collection of paintings and graphics where the main characters are our four-legged friends. The purpose of the project is sale of art works, the proceeds of which should be directly transferred to homeless animals and shelters for them.

Marina Yatsenko, Halyna Barannikova-Kyrilenko, Iryna Klymova, Kostyantyn Lyashev, artists recognised by professionals and the public, participate in the project.

The authors made their individual artistic contribution to the history of European art. This is evidenced by numerous exhibitions in the best museums of Ukraine, auctions, international projects and presentation projects in the world art space.

Pavlo Sharko and Olena Isachenko are an example of a combination of basic professions, such as military engineering and biology, with the acquisition of painting experience, which over time became a vital necessity. Subsequently, exhibition activities, plein airs, participation in the international art project "Come Back Alive" and "Sun in Heart" present the work of authors as a unique socio-artistic experience.

Yuriy Yakovlev-Sukhanov and Olga Kogut carry their art of painting as actors who experience and bring to life the line of art synthesis.

Danylo Nozdria is a young conceptual artist who is not the first to participate in the collective project "Sun in Heart". His paintings organically entered the general exposition and with their plastic idea strengthen the ideological and emotional field of the project.

Works presented at the exhibition can be delivered to any location where the buyer lives. The pricing policy is built with a big discount for faster project implementation.

The exposition is updated periodically.

Publisher Viktor Byhun is a permanent partner of the "Sun in Heart" project. The lion's share from the sale of his books as part of the project should be used to buy food for homeless animals.

The Museum-Workshop of the Znoba-Goliembievsky dynasty is located in Pechersk, on the quiet street of Ihor Branovytsky Street, 2B, Kyiv. The works of three generations of outstanding artists who created in the genre of sculpture and painting are collected here.

The exhibition organisers thank all partners and friends for participating in a good cause - defending human values - love and compassion for one's neighbour.

As a result of the charity exhibition "Cat and Dog" - a shelter for homeless pets, which is located in the house of the family of our favorite theatre actors - the Zadniprovsky dynasty, was provided with pet food.

© Times of Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друк сторінки | верх сторінки | попередня сторінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertise with us | About us | Contact us

© Times of Ukraine® Times of U®. All rights reserved

 

 

 

 

Реклама у нас | Про нас | Пишіть нам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online platform - Онлайн платформа

The Times of Ukraine

"Таймс оф Юкрэйн"

"Часи України"

"Времена Украины"

 

 

Times of U®

Times of Ukraine®

 

 

When using materials of Times of Ukraine/Times of U in full or in part, the reference or the hyperlink to the Times of Ukraine/Times of U is obligatory. Not for commercial use. При повному або частковому використанні матеріалів Times of Ukraine посилання/активне посилання на проект обов'язкове